Állásfoglalásunk

Az I. világháború után a kapitalizmus dekadens társadalmi rendszerré vált. Kétszer döntötte az emberiséget krízisek, világháborúk és újraépítések barbár állapotába. A 8O-as években elérte széthullásának, hanyatlásának utolsó fázisát. Ezzel a visszafordíthatatlan történelmi folyamattal szemben csak egy alternatíva létezik: szocializmus vagy barbárság; kommunista világforradalom vagy az emberiség pusztulása.

            1871-ben, a Párizsi Kommün volt a proletariátus első kísérlete arra, hogy véghezvigye a forradalmat. De ez egy olyan korszakban történt, amikor a forradalom feltételei még nem voltak elég érettek. Miután azonban a kapitalizmus belépett dekadens fázisába, és létrejöttek ezek a feltételek, az 1917-es oroszországi októberi forradalom megtette az első lépést egy valódi kommunista világforradalom felé, méghozzá forradalmi harcok nemzetközi forgatagában, amely aztán véget vetett az imperialista világháborúnak, és még több évig eltartott. Ennek a forradalmi hullámnak a zátonyra futása - különösen Németországban 1919-23. - vezetett ahhoz, hogy az oroszországi forradalom elszigetelten maradt és gyorsan elkorcsosult. A sztálinizmus nem az orosz forradalom eredménye volt, hanem annak sírásóéi.

            Azok az állami rezsimek, amiket Szovjetunióban, Kelet-Európában, Kínában, Kubában stb. a "kommunista" és "szocialista" jelzővel láttak el, mindössze az államkapitalizmus világszerte elterjedt tendenciájának legbrutálisabb formái voltak, amelyek a kapitalizmus hanyatlási fázisára jellemzőek.

            A 20-as évek kezdetétől minden háború imperialista háború volt a nagy és a kis államok haláltusájában azért, hogy nemzetközi szerephez jussanak. Ezek a háborúk az emberiségnek csak halált és rombolást hoztak. A munkásosztálynak nemzetközi szolidaritással és a burzsoázia elleni harccal kell szembeszállnia. A "nemzeti függetlenség", a "népek önrendelkezési jogának" ideológiái függetlenül attól, hogy ezeket kisebbségi, történelmi, vallási vagy egyéb okokkal védelmezik, a munkások számára valódi mérget jelentenek. Azáltal, hogy a burzsoázia egyik vagy másik frakciójának csapdájába csalva a munkásokat egymás ellen uszítják, és arra kényszerítik, hogy a kizsákmányolók érdekében a burzsoázia háborújában mészárolják egymást.

            A dekadens kapitalizmusban a parlament és a választások ugyanahhoz a szemfényvesztéshez tartoznak. Minden választásra való felhívás csak azoknak a hazugságoknak a megerősítésére szolgál, amelyek a kizsákmányoltak számára "valódi alternatívát" ígérnek. A demokrácia, amely a burzsoázia legképmutatóbb uralkodó formája, semmiben sem különbözik más kapitalista uralkodó formáktól, a sztálinizmustól vagy a fasizmustól.

            A burzsoázia minden frakciója egyaránt reakciós. Minden úgynevezett "szocialista" illetve "kommunista" munkáspárt a szélsőbaloldali szervezetek (trockisták, maoisták ex-maoisták, hivatalos anarchisták) mind a tőke politikai apparátusának baloldali szárnyát alkotják. A "népfront", az "anarchista" front, az "egységfront" minden taktikája, amely a proletárérdekeket bármely burzsoá frakció érdekeivel akarja egyeztetni, csak arra szolgál, hogy a munkásosztály harcát kontroll alatt tartsa és zsákutcába vezesse.

            A kapitalizmus dekadens fázisában a szakszervezetek mindenütt a munkásosztályon belül a tőkés rend szervezetei lettek. A szakszervezeti formák eltekintve attól, hogy "hivatalos" vagy "bázisszakszervezetek"-e, csak arra szolgálnak, hogy a munkásosztályt kontrollálják és harcukat szabotálják.

            Hogy harcát keresztülvihesse, a munkásosztálynak össze kell vonnia harcait azáltal, hogy azok megszervezését és elterjesztését saját kezébe veszi. Ennek olyan önálló népgyűlések és képviselői bizottságok révén kell megtörténnie, amelyeket mindig ugyanezek a gyűlések választhatnak meg vagy mondhatnak le.

            Így a terrorizmus nem lehet eszköze a munkásosztály harcának. A történelmileg kilátástalan társadalmi osztályok és a kispolgárság széthullásának kifejeződéseként a terrorizmus, ha nem az államok közti háború közvetlen eszköze, mindig táptalaja lehet a burzsoázia manipulációinak. Azáltal, hogy a terrorizmus kis csoportok titkos akcióiért száll síkra, teljes ellentétbe kerül azzal az osztályerőszakkal, ami a proletariátus tudatos és szervezett tömegének cselekedeteire támaszkodik.

A munkásosztály az egyetlen osztály, amely abban a helyzetben van, hogy végrehajtsa a kommunista forradalmat. A forradalmi harc szükségszerűen konfrontációhoz vezeti a munkásosztályt a kapitalista állammal szemben. Hogy a kapitalizmust elpusztíthassa, a munkásosztálynak minden államot le kell rombolnia és a munkásosztály diktatúráját világszerte be kell vezetnie: azaz a munkástanácsok nemzetközi hatalmát, amely az egész proletariátust felöleli.

            A társadalom kommunista átalakulása nem jelenti se a gazdaság "önigazgatását", sem pedig "államosítását". A kommunizmus a tőkés társadalmi viszonyok tudatos megsemmisítését követeli a munkásosztály által: vagyis a bérmunka, az árutermelés, az országhatárok felszámolását. Ehhez egy olyan világközösséget kell létrehozni, amelynek minden tevékenysége az emberi szükségletek kielégítését célozza.

            A forradalmi politikai szervezetet a proletariátus élcsapata, vagyis a proletariátus tudatossá válási folyamatának aktív faktora képezi. feladata nem a "munkásosztály" megszervezése, és nem a proletariátus nevében való "hatalomátvétel", hanem hogy aktívan részt vegyen a harcok egyesítésében, acélból, hogy a munkások végre saját kezükbe vegyék harcukat, és ez a harc végre forradalmi formát öltsön.

Tevékenységünk 

A proletár harc céljainak és eszközeinek, valamint annak történelmi és közvetlen feltételeinek elméleti és politikai megvilágítása.

Szervezett, egyesített és nemzetközi alapon centralizált intervenció, amelynek célja azon folyamat felgyorsítása, mely a munkásosztály forradalmi tetteihez vezet.

A forradalmi gondolkodású proletárok átorientálása egy valóban kommunista világpárt felé, amely elengedhetetlen feltétele a tőkés uralom megszüntetésének és a kommunista társadalomhoz való eljutásnak.

Származásunk 

A forradalmi szervezetek pozíciói és tevékenységük mind a munkásosztálynak és azon tanulságok eddigi tapasztalatainak eredményei, amiket ezek a politikai szervezetek a történelemből szereztek. Így az ICC azokra az eredményekre hivatkozik, amik a Marx-Engels körüli Kommunisták Szövetsége, a három Internacionálé, a 20-30-as baloldali kommunista frakcióinak, de leginkább a német, holland és olasz baloldaliak nyomán születtek.

Imperialista konfliktus Ukrajnában: A kapitalizmus háború. Üzenjünk hadat a kapitalizmusnak!

Európa belépett a háborúba. Nem ez az első alkalom az 1939-45-ös második világmészárlás óta. A 90-es évek elején a háború porig rombolta az egykori Jugoszláviát, 140.000 ember halálát okozva, az „etnikai tisztogatás” nevében civileken elkövetett tömeggyilkosságokkal, mint az 1995. júliusi srebrenicai mészárlás, ahol 8000 férfit és fiatalkorút gyilkoltak meg hidegvérrel. Az orosz hadsereg Ukrajna elleni offenzívájával most kitört háború e pillanatban nem okozza ennyi ember halálát, de senki sem tudja még, hány áldozatot fog szedni végül.

 

Nyilvános vita Budapesten: A világgazdasági válság és az osztályharc perspektívái

A budapesti Gondolkodó Antikvárium könyvesbolt nyilvános vitasorozatot indított az osztályharc perspektíváiról és meghívta az ICC-t, hogy november 5-én tartson vitaindítót „A világgazdasági válság és az osztályharc perspektívái" témában.

Előadásunk nagy hangsúlyt fektetett:

  • a válság rendkívül súlyos voltára szerte a világon, ami rávilágít a kapitalizmus helyrehozhatatlan csődjére;
  • a munkásosztály életkörülményeinek feltartóztathatatlan romlására és fokozódó elszegényedésére valamennyi kontinensen;
  • a munkásharcok lassú, egyenetlen, de tagadhatatlan kibontakozására nemzetközi szinten;
  • azon főbb tényezőkre, amik annak hátterében állnak, hogy a proletariátus nehezen tudja harcát olyan szintre hozni, amit a jelenlegi történelmi helyzet megkövetel, és kiváltképp nehézségekbe ütközik osztályidentitásának újbóli megtalálása és saját forradalmi perspektívájának kifejezésre juttatása során (a burzsoázia, a keleti blokk és sztálinista rezsimjeinek bukását követő kampányainak eredményeként);
  • a szakszervezeteknek a munkásharcok szabotálásában betöltött szerepére Európában és mindenütt máshol;
  • azoknak a munkásosztálybeli kisebbségeknek a megjelenésére, amelyek a kapitalizmus egyre nyilvánvalóbbá váló bukásával szembesülve valamilyen forradalmi perspektívát keresnek.

Ez volt az első alkalom, hogy egy ilyenfajta összejövetelen részt vehettünk Magyarországon, és a jelenlévők többsége számára is ez volt az első alkalom, hogy találkozhatott az ICC-vel. Így szinte szükségszerű volt, hogy az összejövetel egy „kérdés-felelet" vita formáját öltötte: a résztvevők megpróbálták elhelyezni és megérteni az ICC nézeteit és elemzéseit, valamint általánosabb szinten a baloldali kommunizmuséit. Ami minket illet, nagyra értékeltük a számunkra kínálkozó lehetőséget, hogy jobban megértsük a magyarországi forradalmi miliőn belüli jelenlegi vitákat, és, hogy ott milyen formában fogalmazódnak meg politikai kérdések.

 

Gazdasági válság és osztályharc – az Nemzetközi Kommunista Áramlat (ICC) vitaindító előadásának vázlata

Felvezetés - a gazdasági válságról:

Az előadás a jelenlegi gazdasági válság és az osztályharc összefüggéseivel foglalkozik világviszonylatban. A válság mélységét jelzi a pénzügyi rendszer összeomlásának reális veszélye, illetve a jelentős eladósodottság következtében fennálló csőd-közeli helyzet a különböző nagyvállalatok, államok esetében. Alapvetően mégsem pénzügyi válságról van szó, hanem a kapitalizmus általános válságáról, konkrétan

 

Magyarorszàg 1956: Népfelkelés a sztalinizmus ellen

Ötven évvel azután hogy az 1956-osnépfelkelés sokkhullámként végigsöpört Magyarországon, a burzsoázia keselyűiismét "ünnepelik" az évfordulóját a maguk szokásos módján. A hagyományos civilmédia melankólikusan emlékezik a "Magyar nép" hősi ellenállásáról a"kommunizmus borzalmai" ellen, a "nemzeti függetlenség" érdekeben.  Ezen visszaemlékezések viszont csupán leírják a felkelést, de nem annak valósértelmét: azt homályosan, torzítva mutatják be.